Telefon: +4.0722.556.897


    ART. 18
    Incetarea executarii ordinului european de protectie
    (1) Instanta poate dispune incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie in urmatoarele cazuri:
    a) exista dovezi clare ca persoana protejata nu isi are resedinta sau nu locuieste pe teritoriul Romaniei ori a parasit definitiv acest teritoriu;
    b) durata maxima pentru care a fost recunoscut ordinul european de protectie a expirat;
    c) ulterior recunoasterii si punerii in executare a ordinului european de protectie, a fost recunoscuta de catre Romania o masura de supraveghere, o masura de probatiune sau o sanctiune alternativa, cu privire la persoana care reprezinta un pericol, in legatura cu care a fost emis ordinul european de protectie, in sensul art. 170^1 alin. (2) lit. a) si art. 170^20 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Instanta dispune incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie in cazul in care a primit o notificare privind revocarea sau retragerea ordinului european de protectie de catre statul emitent.
    (3) Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratul judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste sau urmeaza sa locuiasca ori sa isi aiba resedinta persoana protejata are obligatia de a informa instanta competenta sa dispuna incetarea masurii in cazul in care cunoaste ca persoana protejata a parasit definitiv teritoriul tarii.
    (4) Atunci cand, in unul dintre cazurile prevazute la alin. (1), a dispus incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie, instanta va informa de indata atat autoritatea competenta din statul emitent, cat si, daca acest lucru este posibil, persoana protejata.
    (5) Inainte de a dispune, potrivit alin. (1) lit. b), incetarea masurii dispuse pentru executarea ordinului european de protectie, instanta competenta poate sa solicite autoritatii competente din statul emitent furnizarea de informatii cu privire la necesitatea continuarii protectiei asigurate de ordinul european de protectie in cazul respectiv.

    CAP. IV
    Dispozitii comune

    ART. 19
    Relatia cu masurile de supraveghere, masurile de probatiune si sanctiunile alternative
    In cazul in care, anterior sau ulterior transmiterii ordinului european de protectie, autoritatea competenta din statul emitent a transmis un certificat privind o masura de supraveghere, o masura de probatiune sau o sanctiune alternativa, ambele fiind recunoscute si puse in executare, competenta de a lua deciziile subsecvente revine, dupa caz, statului emitent sau statului de supraveghere. Dispozitiile art. 170^3, 170^9, 170^15, 170^31, 170^32 si art. 170^41-170^43 din Legea nr. 302/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.
    ART. 20
    Consultari
    (1) Autoritatile prevazute la art. 3 se pot consulta cu autoritatile competente din statul emitent sau, dupa caz, din statul de executare, ori de cate ori este necesar, in vederea emiterii sau executarii unui ordin european de protectie.
    (2) Autoritatile prevazute la art. 3 au obligatia de a raspunde de indata solicitarilor de informatii sau de clarificari ale autoritatilor competente din statul emitent sau, dupa caz, din statul de executare.
    ART. 21
    Limbile de transmitere si primire a ordinului european de protectie si a altor documente
    (1) In cazul in care Romania este stat de executare, ordinul european de protectie se va primi in limba romana.
    (2) In cazul in care Romania este stat emitent, ordinul european de protectie se traduce, prin grija autoritatii judiciare emitente, in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului de executare ori intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene pe care statul de executare a declarat ca o accepta.
    (3) Formularul prevazut la art. 16 alin. (2) se va traduce, in cazul in care Romania este stat de executare, in limba oficiala sau in una dintre limbile oficiale ale statului emitent ori intr-o alta limba oficiala a Uniunii Europene pe care statul emitent a declarat ca o accepta.
    ART. 22
    Suportarea costurilor
    Cheltuielile pe care le implica derularea procedurilor reglementate de prezenta lege se suporta de catre Romania, daca acestea au fost efectuate exclusiv pe teritoriul statului roman.
    ART. 23
    Aplicarea Codului de procedura penala
    Dispozitiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu completarea adusa prin prezenta lege, se aplica in mod corespunzator, daca prezentul capitol nu dispune altfel.
    ART. 24
    Anexele
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta lege.

    TITLUL II
    Dispozitii privind modificarea si completarea altor acte normative

    ART. 25
    Articolul 287 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La alineatul (1), dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
    "h) nerespectarea unei masuri de protectie dispuse in executarea unui ordin european de protectie."

    2. Dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    "(3) In cazul faptei prevazute la alin. (1) lit. h), impacarea partilor inlatura raspunderea penala."

    ART. 26
    Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 14 august 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 29 alineatul (1), literele n) si o) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    "n) pentru interzicerea dreptului de a comunica cu victima ori cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele care au comis infractiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanta, ori de a se apropia de acestea, comunicarea se face persoanelor cu care condamnatul nu are dreptul sa intre in legatura ori de care nu are dreptul sa se apropie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si, pentru cazurile in care victima sau persoanele stabilite de instanta nu domiciliaza in aceeasi circumscriptie, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratelor judetene de politie de la domiciliul acestora. Copia va fi insotita de mentiunea ca victima sau membrul de familie al acesteia la care se refera masura complementara poate solicita emiterea unui ordin european de protectie, in conditiile prezentei legi;
    o) pentru interzicerea dreptului de a se apropia de locuinta, locul de munca, scoala sau alte locuri unde victima desfasoara activitati sociale, in conditiile stabilite de instanta de judecata, comunicarea se face victimei, Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie isi are domiciliul, precum si, daca este cazul, celui in care isi are locuinta condamnatul si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratelor judetene de politie in a caror circumscriptie se afla locurile vizate de interdictie. Copia va fi insotita de mentiunea ca victima sau membrul de familie al acesteia la care se refera masura complementara poate solicita emiterea unui ordin european de protectie, in conditiile prezentei legi."

    2. La articolul 70, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Daca instanta de judecata a stabilit in sarcina minorului obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, judecatorul delegat cu executarea comunica o copie de pe dispozitivul hotararii, dupa caz, si persoanelor sau institutiilor prevazute la art. 29 alin. (1) lit. m) sau n), abilitate sa supravegheze indeplinirea acestor obligatii. In cazul in care s-a stabilit obligatia prevazuta la art. 121 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, comunicarea se face Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, inspectoratului judetean de politie in a carui circumscriptie locuieste minorul. Victima sau membrul de familie al acesteia la care se refera obligatia impusa minorului va fi informat si asupra posibilitatii de a solicita emiterea unui ordin european de protectie, in conditiile legii."

    3. La articolul 82, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
    "(2^1) In cazul in care organul judiciar a impus una dintre obligatiile prevazute la art. 215 alin. (2) lit. b) sau d) din Legea nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la persoana vatamata sau membrii familiei acesteia, acestia vor fi informati cu privire la posibilitatea de solicitare a unui ordin european de protectie in conditiile legii."

    ART. 27
    La articolul 404 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:
    "(6^1) Cand instanta a dispus amanarea aplicarii pedepsei sau interzicerea unuia sau mai multora dintre drepturile prevazute la art. 66 alin. (1) lit. l)-o) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, odata cu aplicarea pedepsei accesorii sau a pedepsei complementare a interzicerii exercitarii unor drepturi, dispozitivul va cuprinde mentiunea ca persoana sau persoanele beneficiare ale masurilor de protectie pot solicita emiterea unui ordin european de protectie in conditiile legii."

    ART. 28
    Articolul 128 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 128
    Comunicarea masurilor privind arestul la domiciliu
    (1) Incheierile organului judiciar cu privire la luarea, prelungirea, incetarea, revocarea, inlocuirea arestului la domiciliu, precum si cele privind permisiunea de parasire a imobilului se comunica, de indata, organului de supraveghere.
    (2) In cazul in care fata de inculpat s-a dispus obligatia prevazuta la art. 221 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, organul judiciar prevazut la alin. (1) comunica persoanei vatamate sau membrului de familie al acesteia la care se refera obligatia dreptul de a solicita un ordin european de protectie in conditiile legii."

    Prezenta lege transpune Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind ordinul european de protectie, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 338 din 21 decembrie 2011.

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

                        PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                                FLORIN IORDACHE

                             PRESEDINTELE SENATULUI
                    CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TARICEANU

    Bucuresti, 13 iulie 2016.
    Nr. 151.


   


                      

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.