Telefon: +4.0722.556.897

Conform dispozițiilor exprese ale art. 1415 C. civ. Québec, „promisiunea de a încheia un contract nu este supusă condițiilor de formă cerute de lege pentru acest contract”. Această prevedere legală ar putea fi adusă ca argument în sprijinul concepției – prezente în dreptul nostru – potrivit căreia pronunțarea hotărârii care să țină loc de contract s-ar putea face și pe baza unei promisiuni care nu este încheiată în formă autentică.

La o analiză mai atentă, însă, vom vedea că o asemenea idee nu poate fi acceptată. Într-adevăr, dacă în dreptul Québec promisiunea de contract solemn sau de contract real nu trebuie să întrunească condițiile cerute de lege ad validitatem pentru contractele la care ele se referă, nu mai puțin nerespectarea unor asemenea promisiuni nu poate fi în niciun caz urmată de pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract, ci doar de rezoluțiunea promisiunii și acordarea de daune-interese[32].

În dreptul nostru, în mod tradițional, se consideră că hotărârea judecătorească pronunțată pe baza unei promisiuni sinalagmatice de vânzare ar avea un caracter „constitutiv de drepturi”, fiind menită fie să „suplinească” cerința formei autentice (pe care promisiunea nu o îndeplinește)[33], fie să dea loc la „o conversiune a înscrisului sub semnătură privată în înscris autentic, având în vedere că abia din acest moment convenția căreia îi lipsea un element constitutiv (forma autentică) va produce efecte juridice[34].

Atât ideea de „suplinire”, cât și ideea de „conversiune” ni se par a fi cu totul străine hotărârii judecătorești aici analizate, fiind de principiu că forma ad validitatem nu este susceptibilă de a fi ocolită în niciun fel, întrucât este imperativă[35].

Potrivit dispozițiilor art. 1712 C. civ. Québec, „lipsa încheierii titlului din partea promitentului vânzător sau din partea promitentului cumpărător conferă beneficiarului promisiunii dreptul de a obține o hotărâre judecătorească care să țină locul acestuia.

Dispozițiile art. 1712 C. civ. Québec care par să permită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de vânzare sunt înșelătoare și nicidecum similare reglementărilor și interpretărilor din dreptul nostru. Într-adevăr, textul de lege menționat atât în comentariile oficiale[36], cât și în doctrină este prezentat sub denumirea de „l’action en passation de titre” (acțiune în încheierea titlului)[37], ideea fundamentală fiind aceea că ceea ce în dreptul Québec – guvernat de regula consensualismului chiar și în cazul în care obiectul vânzării este un bun imobil – este considerat a fi o „promisiune bilaterală” este un act juridic care are la bază o ofertă de vânzare urmată de o acceptare, acord de voință care, spre deosebire de dreptul nostru, nu dă naștere direct la vânzarea propriu-zisă, ci doar la o promisiune sinalagmatică, afară de cazul în care părțile nu convin că acea înțelegere este vânzarea însăși (art. 1396 C. civ. Québec), pe baza acestei înțelegeri urmând a se semna actul autentic care, ca în dreptul francez, este necesar pentru îndeplinirea formelor de publicitate (realizarea opozabilității față de terți)[38], astfel încât hotărârea judecătorească care, în temeiul dispozițiilor art. 1712 C. civ. Québec, ține loc de vânzare în caz de refuz al uneia din părți nu are la bază ideea de suplinire a consimțământului părții recalcitrante la încheierea vânzării, ci, practic, ca în dreptul francez, ideea constatării acordului de voințe producând efectele specifice vânzării doar de la pronunțarea ei[39]. Ceea ce trebuie însă subliniat și demonstrează faptul că în dreptul Québec consimțământul la promisiune este practic consimțământul la vânzare este faptul că hotărârea judecătorească pronunțată în temeiul dispozițiilor art. 1712 C. civ. Quebec are efecte declarative[40], iar nu constitutive de drepturi, cum se consideră în dreptul nostru.

Prin urmare, dispozițiile art. 1415 și 1712 C. civ. Québec nu pot constitui argumente pentru susținerea opiniei potrivit căreia promisiunea de vânzare-cumpărare care are ca obiect un imobil ar putea fi „perfectată” prin pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de vânzare chiar dacă a fost încheiată sub forma unui act sub semnătură privată.

30. În concluzie, în opinia noastră, art. 1279 alin. (3) teza I C. civ. trebuie interpretat în sensul că, în vederea pronunțării unei hotărâri judecătorești care să țină loc de vânzare, forma autentică a promisiunii de vânzare-cumpărare a unui imobil este obligatorie.[1] Cuvântul „teză”, printre altele, desemnează o „susținere; idee principală dezvoltată într-o scriere oarecare, într-o cuvântare” (F. Marcu, C. Maneca, Dicționar de neologisme, Ed. Academiei, București, 1978, p. 1080), nicidecum propozițiile unei fraze care conturează și nuanțează o anumită idee dintr-un text de lege.
[2] D. Alexandresco, Explicațiunea teoretică și practică a dreptului civil român, Atelierele grafice Soccec & Co, București, 1925, t. VIII, partea a 2-a, p. 41-43; M. B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, 1921, p. 632.
[3] Pentru dezvoltări asupra acestei evoluţii, a se vedea: D. Chirică, Consecinţele modificărilor legislative post-revoluţionare asupra circulaţiei imobilelor proprietate particulară, în „Dreptul” nr. 6/1991, p. 22 şi urm.; E. Chelaru, Circulația juridică a terenurilor, Ed. All Beck, București, 1999, p. 17 şi urm.
[4] Pentru o sinteză asupra acestor chestiuni, a se vedea M. Mureşan, Principiul forţei obligatorii a contractului, în A. Ionaşcu şi colab., „Contribuţia practicii judecătoreşti la dezvoltarea principiilor dreptului civil roman”, Ed. Academiei, Bucureşti, 1973, p. 102 şi urm.
[5] Pentru o prezentare a condiţiilor care trebuiau întrunite pentru aceasta, a se vedea D. Chirică, Condiţiile admisibilităţii acţiunii întemeiate pe dispoziţiile art. 12 din Decretul nr. 144/1958, în „Dinamica relaţiilor sociale reglementate de lege oglindită în teoria şi practica dreptului”, coord. M. Mureşan, Centrul de ştiinţe sociale, Cluj-Napoca, 1988, p. 123 şi urm.
[6] Trib. Suprem, col. civ., decizia nr. 475/1959, în Culegere de decizii 1959, p. 109; G. Costi, Natura juridică a convenţiei de vânzare imobiliară sub formă privată, în „Revista română de drept” nr. 5/1967, p. 100; V. Pătulea, Notă la decizia civilă nr. 583/1969 a Trib. jud. Suceava, în „Revista română de drept” nr. 12/1971, p. 115-118.
[7] Trib. Suprem, s. civ., decizia nr. 496/1982, în Culegere de decizii 1982, p. 12-13; Trib. jud. Maramureş, decizia civilă nr. 777/1988, în „Revista română de drept” nr. 11/1988, p. 72.
[8] C. Bîrsan, Regimul juridic al bunurilor imobile, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 55.
[9] În acest sens, a se vedea V. Stoica, Fl. A. Baias, Executarea silită a contractelor de înstrăinare a imobilelor în condițiile abrogării art. 12 din decretul nr. 144/1958, „Dreptul” nr. 3/1992, p. 14 și urm.
[10] D. Chirică, Tratat de drept civil. Contracte speciale. Vol. I. Vânzarea și schimbul, Ed. C. H. Beck, București, 2008, p. 205 și urm., nr. 253 și urm.
[11] F. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Précis Dalloz, 9-e édition, Paris, 2005, p. 169-170, nr. 163; S. Hocquet-Berg, Le particularisme des promesses synallagmatiques de vente immobilière en droit local d’Alsace-Moselle, „Revue trimestrielle de droit civil ” nr. 4/2000, p. 783, nr. 3.
[12] În acest sens, a se vedea: J. Goicovici, Formalism substanţial şi libertate contractuală în dreptul privat contemporan, „Sudia Universitatis «Babeș-Bolyai». Series Iurisprudentia” nr. 2-4/2002 p. 122, nr. 20; N. Conachi, Cu privire la admisibilitatea pronunţării de către instanţa judecătorească a unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de înstrăinare a unui teren, dacă există, în acest sens, o promisiune stabilită prin convenţia părţilor, în „Dreptul” nr. 1/2004, p. 67; I. Popa, Contractul de vânzare-cumpărare, Ed. Universul juridic, București, 2006, p. 179-181, nr. 3.2.4.4; ÎCCJ, s. com., dec. nr. 1698/2003, Buletinul jurisprudenței – Bază de date, Ed. C. H. Beck; idem, dec. nr. 984/2008, www.scj.ro (jurisprudența) .
[13] L. Pop, Tratat de drept civil. Obligațiile. Vol. II. Contractul, Ed. Universul juridic, București, 2009, p. 225 și urm., nr. 82 cu referințele acolo făcute.
[14] În acest sens, a se vedea: P. Vasilescu, Drept civil. Obligații, Ed. Hamangiu, București, 2012, p. 285-286; Trib. Teleorman, dec. nr. 456/2013, cu Notă de V. Peligrad, C. V. Radu, în „Curierul judiciar” nr. 2/2015, p. 77; I.-F. Popa, Promisiunile unilaterale și bilaterale de contract. Promisiunile unilaterale și sinalagmatice de înstrăinare imobiliară, în „Revista română de drept privat” nr. 5/2013, p. 170.
[15] Afirmația este făcută fără a se cita nici măcar o hotărâre întemeiată pe dispozițiile noului C. civ. care ar ilustra această„ tendință ” și încă nu una oarecare, ci „majoritară”!
[16] În acest sens, a se vedea R. Dincă, Promisiunea de a vinde un teren agricol situat în extravilan, în „Revista română de drept privat” nr. 3/2015, p. 50 și urm., nr. 3.
[17] În acest sens, a se vedea: J. Huet, G. Decocq, C. Grimaldi, H. Lecuyer, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin. Les pincipaux contrats spéciaux, 3-e édition, LGDJ, Paris, 2008, p. 435, nr. 11521; B. Fages, Les obligations, 3-e étition, LGDJ, Paris, 2011, p. 73, nr. 56; D. Manguy, Contrats spéciaux, 9-e édition, Dalloz, Paris, 2014, p. 82, nr. 78; F. Collart Dutilleul, Ph. Delebecque, Contrats civil et commerciaux, 10-e édition, Dalloz, Paris, 2015, p. 96, nr. 82; D. Chirică, Condițiile de validitate și efectele promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare, în „Studia Universitatis «Babeș-Bolyai». Series Iurisprudentia” nr. 2/2001, p. 29, nr. 17; idem, Tratat de drept civil…, cit. supra, p. 176, nr. 200;. J. Goicovici, Formarea progresivă a contractului, Ed. Wolters Kluwer, București, 2009, p. 42, nr. 26; I.-F. Popa, op. cit., p. 172.
[18] În acest sens, a se vedea R. Dincă, op. cit., p. 52.
[19] Ibidem, p. 53.
[20] În optica autorului a cărui opinie o analizăm aici, prevederea art. 1279 alin. (3) teza I C. civ. potrivit căreia instanța „poate să pronunțe o hotărâre care să țină loc de contract, atunci când… cerințele legii pentru validitatea acestuia sunt îndeplinite” are în vedere „două (s. n. – D. C.) dintre condițiile de validitate ale vânzării… consimțământul concordant și (s. a.) exprimarea lui în formă autentică” (R. Dincă, op. cit., p. 51).
[21] În doctrină s-a subliniat cu drept cuvât că „forma ad validitatem de expresie a voinței juridice nu este o simplă condiție adăugată consimțământului, ci chiar modalitatea sa de manifestare (s. n. – D. C.)” (P. Vasilescu, op. cit., p. 259).
[22] În acest sens, a se vedea: J. Goicovici, Formalism contractual…, cit. supra, p. 120; P. Vasilescu, op. cit., p. 379.
[23] În acest sens, a se vedea G. Chantepie, M. Latina, La réforme du droit des obligations, Dalloz, Paris, 2016, p. 376, nr. 455.
[24] R. Dincă, op. cit., p. 53, nr. 3.
[25] Din dispozițiile art. 192 alin. (1) C. pr. civ. rezultă în mod indubitabil că „pentru apărarea drepturilor și intereselor legitime orice persoană se poate adresa justiției prin sesizarea instanței competente cu o cerere de chemare în judecată (s. n.).” Fără cerere principală sau reconvențională pe o anumită chestiune nu există învestire a instanței și deci nici posibilitate de pronunțare pe acea chestiune.
[26] Pentru detalii și pentru rațiunea acestei reglementări, a se vedea D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C. H. Beck, București, 2014, p. 181-182, nr. 450, 451.
[27] G. Chantepie, M. Latina, op. cit., p. 375, nr. 454.
În același sens, a se vedea și L. Pop, I.-F. Popa, S. Vidu, Tratat de drept civil. Obligațiile, Ed. Universul Juridic, București, 2012, p. 79, nr. 48.
[28] J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, Traité de droit civil sous la direction de Jacques Ghestin. La formation du contrat. Tome 1. Le contrat – Consentement, 4-e édition, LGDJ, Paris, 2013, p.723, nr. 951.
[29] În acest sens, a se vedea Fr. Terré, Ph. Simler, Y. Lequette, op. cit., p. 148, nr. 137.
[30] În acest sens, a se vedea : Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, 2-e édition, Defrénois, Paris, 2005, p. 204, nr. 425; J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, op. cit., p. 725, nr. 953.
[31] În acest sens, a se vedea: A. Bénabent, Droit civil. Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 8-e édition, Montchrestien, Paris, 2008, p. 71, nr. 41; P. Puig, Contrats spéciaux, 4-e édition, Dalloz, Paris, 2011, p. 156, nr. 290; M. Pedamon, Le contrat en droit allemand, LGDJ, Paris, 1993, p. 45.
[32] În acest sens, a se vedea D. Lluelles, B. Moore, Droit des obligations, 2-e édition, Les Éditions Themis, Montréal, 2012, p. 220-221, nr. 454 și 455, în special nota de subsol nr. 38.
[33] În acest sens, a se vedea: V. M. Ciobanu, Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Volumul I. Teoria generală, Ed. Național, București. 1996, p. 298; Trib. București, s. a IV-a civ., dec. nr. 1270R/2010, în A. G. Țambulea, Vânzarea. Hotărâri care țin loc de contract. Comentarii și jurisprudență, Ed. Hamangiu, București, 2013, p. 86.
[34] A. Nicolae, Comentariu sub art. 434 NCPC, în V. M. Ciobanu, M. Nicolae (coord.), „Noul Cod de procedură civilă comentat și adnotat, Vol. I. – art. 1–526”, Ed. Universul juridic, București, 2013, p. 979-980, nr. 4.
[35] În acest sens, a se vedea J. Ghestin, G. Loiseau, Y.-M. Serinet, op. cit., p. 705, nr. 937.
[36] Comentariile Ministrului justiției la art. 1712 C. civ. Québec (J.-L. Baudouin, Y. Renaud, Code civil du Québec annoté., 13-e édition, Wilson & Lafleur, Montréal, 2010, t. 2, p. 2426).
[37] D. Lluelles, B. Moore, op. cit., p. 231, nr. 482; J. Deslauriers, op. cit., p. 58, nr. 175
[38] J. Deslauriers, op. cit., p. 9, nr. 15.
[39] Ca o particularitate elocventă pentru concepția dreptului Québec este faptul că „promisiunea de vânzare însoțită de predarea și posesiunea actuală valorează vânzare” (art. 1710 C. civ. Québec). Cu alte cuvinte, executarea obligațiilor principale (predarea din partea vânzătorului și preluarea posesiunii lucrului vândut de către cumpărător) prezumă (relativ) încheierea vânzării propriu-zise și aceasta indiferent de natura bunului și fără niciun fel de formalitate, consimțământul la promisiune, în condițiile date, fiind suficient pentru aceasta.
În plus, în dreptul Québec, o condiție de admitere a acțiunii întemeiete pe dispozițiile art. 1712 este aceea ca un act conform promisiunii să fie deja preparat, semnat de reclamant și prezentat instanței, gata de a fi semnat de partea recalcitrantă (J. Deslauriers, op. cit., p. 59 și 64, nr. 178 și 195; D. Lluelles, B. Moore, op. cit., p. 233, nr. 483).
[40] În acest sens, a se vedea: jurisprudența citată de L. Baudouin, Y. Renaud, op. cit., t. 2, p. 2427, nr. 1712/12; J. Deslauriers, op. cit., p. 70, nr. 205.


Prof. univ. dr. Dan Chirică

Sursa:

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.