In Monitorul Oficial din 13.05.2020 s-a publicat LEGEA nr. 52 din 13 mai 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile  in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite

 

Data intrarii in vigoare : 16 mai 2020

    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    ARTICOL UNIC

    Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 330 din 28 aprilie 2016, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

    1. La articolul 4 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

    "e) este indeplinita conditia privind impreviziunea."

 

    2. La articolul 4, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1)-(1^3), cu urmatorul cuprins:

    "(1^1) Reprezinta impreviziune: 

    a) pe durata executarii contractului de credit, cursul de schimb valutar, aplicabil in vederea cumpararii monedei creditului, inregistreaza la data transmiterii notificarii de dare in plata o crestere de peste 52,6% fata de data incheierii contractului de credit. In vederea calcularii procentului de 52,6% se va avea in vedere cursul publicat de Banca Nationala a Romaniei la data transmiterii notificarii de plata si cursul de schimb publicat de Banca Nationala a Romaniei la data incheierii contractului de credit;

    b) pe durata executarii contractului de credit, obligatia de plata lunara inregistreaza o crestere de peste 50% ca urmare a majorarii ratei de dobanda variabila.

(1^2) In scopul aplicarii prevederilor prezentei legi este necesara mentinerea pragurilor valorice prevazute la alin. (1^1) lit. a) si b) in ultimele 6 luni anterioare transmiterii notificarii de dare in plata.

(1^3) Prezumtiile prevazute la alin. (1^1) au caracter absolut. Creditorul care formuleaza contestatie, conform art. 7, are obligatia de a dovedi omisiunea indeplinirii conditiilor de admisibilitate a notificarii de dare in plata, prevazute la alin. (1) lit. a)-d)."

    3. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

    "(3)  Impreviziunea este prezumata in favoarea consumatorului, care formuleaza o notificare in conditiile art. 5 sau art. 8 alin. (5).

(4)  Echilibrarea si continuarea contractului de credit sunt prioritare. Incetarea contractului de credit va putea fi dispusa doar in cazul imposibilitatii vadite a continuarii sale."

    4. La articolul 5, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(3)  Prima zi de convocare la notarul public nu poate fi stabilita la un termen mai scurt de 30 de zile libere si nici mai lung de 90 de zile, perioada in care se suspenda orice plata catre creditor, precum si orice procedura judiciara sau extrajudiciara demarata de un creditor sau de persoane care se subroga in drepturile acestuia indreptata impotriva consumatorului sau a bunurilor acestuia. Neprezentarea debitorului la termenele indicate in notificare echivaleaza cu renuntarea la notificarea de dare in plata si partile vor fi repuse de drept in situatia anterioara."

    5. La articolul 5, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

    "(3^1) Pe perioada notificarii, precum si pe perioada solutionarii cererilor prevazute la art. 7 si 8, este interzisa inscrierea in Biroul de credit sau in alte baze de date negative cu privire la debitorii riscanti sau rau-platnici a debitorului care a efectuat notificarea prevazuta la art. 5 alin. (1), indiferent daca inscrierea ar fi efectuata din initiativa creditorului sau a unei autoritati centrale sau locale. Dispozitiile prezentului alineat sunt aplicabile in mod corespunzator si persoanelor si procedurilor la care se refera art. 6 si, respectiv, art. 8 alin. (5)."

    6. La articolul 7, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(4)  Pana la solutionarea definitiva a contestatiei formulate de creditor se mentine suspendarea oricarei plati catre acesta, precum si a oricarei proceduri judiciare sau extrajudiciare demarate de creditor sau de persoanele care se subroga in drepturile acestuia impotriva debitorului. De la data comunicarii notificarii de dare in plata, executarile silite aflate in derulare, inclusiv popririle, se suspenda automat."

    7. La articolul 7, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

    "(5^1) In cazul admiterii contestatiei creditorului prin hotarare definitiva, penalitatile si orice daune-interese care ar rezulta din parcurgerea procedurii notificarii prevazute la art. 5 si 6 vor putea fi pretinse doar daca creditorul contestator probeaza ca debitorul a fost de rea-credinta la depunerea notificarii."

    8. La articolul 8, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

    "(5)  Dreptul de a cere instantei sa constate stingerea datoriilor izvorate din contractele de credit apartine si consumatorului care a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creantei, de stadiul in care se afla ori de forma executarii silite care se continua contra debitorului. Se considera ca exista impreviziune in cazul in care debitorul, care formuleaza notificare de dare in plata, a fost supus unei executari silite a imobilului ipotecat, dar este in continuare executat silit, prin poprire sau alte forme de executare silita, pentru datoria initiala si pentru accesoriile acesteia, neacoperite prin executarea silita a imobilului ipotecat. Dispozitiile art. 4 alin. (1^3) se aplica in mod corespunzator."

 

 

    Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

                 

    ----