Telefon: +4.0722.556.897

 

LEGE nr. 72 din 28 martie 2013

privind masurile pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante

Data intrarii in vigoare : 05/04/2013

In scopul transpunerii Directivei 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, denumita in continuare Directiva,

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

 

CAP. I

Dispozitii generale

ART. 1

Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplica creantelor certe, lichide si exigibile, constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract incheiat intre profesionisti sau intre acestia si o autoritate contractanta, contractul avand ca obiect furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii, inclusiv proiectarea si executia lucrarilor publice, a cladirilor si a lucrarilor de constructii civile.

(2) Nu sunt incluse in sfera de aplicare a prezentei legi:

a) creantele inscrise la masa credala in cadrul unei proceduri de insolventa si creantele ce fac obiectul unui mandat ad-hoc, concordat preventiv ori al unei intelegeri incheiate ca urmare a unei negocieri extrajudiciare de restructurare a datoriilor unei societati;

b) contractele incheiate intre profesionisti si consumatori.

ART. 2

Definitii

In sensul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1. autoritate contractanta:

a) orice autoritate publica a statului roman, care actioneaza la nivel central, regional sau local;

b) orice organism de drept public, altul decat cel prevazut la lit. a), cu personalitate juridica, care a fost infiintat pentru a satisface nevoi de interes general, fara scop lucrativ, si care se afla in cel putin una dintre urmatoarele situatii:

(i) este finantat, in majoritate, de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre alt organism de drept public;

(ii) se afla in subordinea sau este supus controlului unei autoritati contractante, astfel cum este definita la lit. a), sau unui alt organism de drept public;

(iii)in componenta consiliului de administratie ori, dupa caz, a consiliului de supraveghere si directoratului, mai mult de jumatate din numarul membrilor sunt numiti de catre o autoritate contractanta, astfel cum este definita la lit. a), sau de catre alt organism de drept public;

c) orice asociere formata de una sau mai multe autoritati contractante dintre cele prevazute la lit. a) sau b);

2. profesionist - orice persoana fizica sau juridica care exploateaza o intreprindere cu scop lucrativ;

3. intarzierea in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani - neefectuarea platii la termenul stabilit prin contract sau prin lege, in conditiile art. 3 alin. (1) si ale art. 8 alin. (1);

4. suma datorata - suma care ar fi trebuit sa fie platita in termenul contractual sau legal de plata si alte sume mentionate in factura sau in cererea echivalenta de plata.

 

CAP. II

Contracte intre profesionisti

 

ART. 3

Determinarea dobanzii

(1) In raporturile dintre profesionisti, creanta constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare in cazul in care:

a) creditorul, inclusiv subcontractatii acestuia, si-au indeplinit obligatiile contractuale;

b) creditorul nu a primit suma datorata la scadenta, cu exceptia cazului in care debitorului nu ii este imputabila intarzierea.

(2) Dobanda penalizatoare curge de la scadenta pana la momentul platii, in conditiile dispozitiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare.

(3) Daca termenul de plata nu a fost prevazut in contract, dobanda penalizatoare curge de la urmatoarele termene:

a) dupa 30 de zile calendaristice de la data primirii de catre debitor a facturii sau a oricarei altei asemenea cereri echivalente de plata;

b) daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara primirii bunurilor sau prestarii serviciilor, dupa 30 de zile calendaristice de la receptia marfurilor sau prestarea serviciilor;

c) daca legea sau contractul stabileste o procedura de receptie ori de verificare, permitand certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar debitorul a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date, dupa 30 de zile calendaristice de la aceasta data.

(4) Procedura de receptie sau verificare prevazuta la alin. (3) lit. c) nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, partile pot stipula in contract un termen mai mare de 30 de zile calendaristice, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, potrivit art. 12.

ART. 4

Dobanda legala penalizatoare

Daca partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012 . Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru.

ART. 5

Termenul contractual de plata

(1) In raporturile dintre profesionisti, termenul de plata nu poate fi mai mare de 60 de zile calendaristice. Prinexceptie, partile pot stipula in contract un termen de plata mai mare, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, potrivit art. 12.

(2) Partile pot conveni efectuarea platii in mod esalonat, in acest caz, dobanzile penalizatoare si celelalte despagubiri prevazute de prezenta lege se calculeaza prin raportare la suma scadenta.

(3) Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

 

CAP. III

Contracte intre profesionisti si autoritati contractante

 

ART. 6

Termenul legal de plata

(1) Autoritatile contractante executa obligatia de plata a sumelor de bani rezultand din contractele incheiate cu profesionisti cel tarziu la:

a) 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii sau a oricarei altei cereri echivalente de plata;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor, daca data primirii facturii ori a unei cereri echivalente de plata este incerta sau anterioara receptiei bunurilor sau prestarii serviciilor;

c) 30 de zile calendaristice de la receptie sau verificare, daca prin lege sau prin contract se stabileste o procedura de receptie ori de verificare pentru certificarea conformitatii marfurilor sau serviciilor, iar autoritatea contractanta a primit factura ori cererea echivalenta de plata la data receptiei sau verificarii ori anterior acestei date.

(2) Procedura de receptie sau verificare prevazuta la alin. (1) lit. c) nu poate depasi 30 de zile calendaristice de la data primirii bunurilor sau prestarii serviciilor. Prin exceptie, in cazuri justificate in mod obiectiv de natura sau caracteristicile contractului, procedura de receptie sau verificare poate avea o durata mai mare de 30 de zile calendaristice, daca sunt stabilite expres in contract si in documentatia achizitiei atat termenul de receptie, cat si motivele obiective, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul art. 12.

(3) Partile nu pot conveni cu privire la data emiterii/primirii facturii. Orice clauza prin care se stipuleaza un termen de emitere/primire a facturii este lovita de nulitate absoluta.

(4) In cazul institutiilor publice din domeniul sanatatii si entitatilor publice care furnizeaza servicii medicale de sanatate, termenul legal de plata pentru obligatiile banesti rezultand din contracte incheiate cu profesionisti este de cel mult 60 de zile calendaristice, care se calculeaza potrivit prevederilor alin. (1).

ART. 7

Termenul contractual de plata

(1) Termenele de plata stabilite in contract pentru executarea obligatiilor autoritatilor contractante nu pot fi mai mari decat termenele stabilite potrivit art. 6 alin. (1). In mod exceptional, partile pot stipula un termen de plata de maximum 60 de zile calendaristice, daca acesta este stabilit expres in contract si in documentatia achizitiei si este obiectiv justificat, tinand cont de natura sau caracteristicile specifice ale contractului, sub rezerva ca aceasta clauza sa nu fie abuziva, in sensul art. 12.

(2) Dispozitiile art. 5 alin. (2), privitoare la platile esalonate, se aplica in mod corespunzator.

ART. 8

Dobanda penalizatoare

(1) In raporturile dintre autoritatile contractante si profesionisti, creanta de plata constand in pretul bunurilor livrate sau tariful serviciilor prestate produce dobanzi penalizatoare daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3 alin. (1).

(2) Dobanda penalizatoare pentru plata cu intarziere curge de la termenul stipulat in contract sau, in cazul in care nu a fost stipulat in contract, de la expirarea termenelor prevazute la art. 6 alin. (1), in conditiile dispozitiilor art. 1.535 din Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare. Prevederile art. 4 se aplica in mod corespunzator.

 

CAP. IV

Costurile de recuperare a creantei

 

ART. 9

Cheltuieli pentru recuperarea creantei

Creditorul poate pretinde daune-interese pentru toate cheltuielile facute pentru recuperarea creantei, in conditiile neexecutarii la timp a obligatiei de plata de catre debitor.

ART. 10

Daune-interese minimale

(1) Fara a aduce atingere drepturilor prevazute la art. 9, daca sunt intrunite conditiile intarzierii la plata, creditorul poate pretinde debitorului plata contravalorii in lei la data platii a sumei de 40 euro, reprezentand daune-interese suplimentare minimale.

(2) Obligatia de plata a sumei prevazute la alin. (1) este scadenta de la data la care curge dobanda penalizatoare, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) si (3) sau, dupa caz, ale art. 8 alin. (2).

(3) Suma prevazuta la alin. (1) este suplimentara cheltuielilor aferente unei eventuale proceduri de executare silita.

ART. 11

Contracte cu avansuri

In cazul acordarii de avansuri de catre autoritatea contractanta, potrivit legii, prevederile art. 8-10 se aplica pentru diferenta dintre obligatiile de plata si avansurile acordate.

 

CAP. V

Clauze contractuale si practici abuzive

 

ART. 12

Notiune

Practica sau clauza contractuala prin care se stabileste in mod vadit inechitabil, in raport cu creditorul, termenul de plata, nivelul dobanzii pentru plata intarziata sau al daunelor-interese suplimentare este considerata abuziva.

ART. 13

Calificarea clauzelor si a practicilor abuzive

In determinarea caracterului abuziv al unei clauze sau practici, instanta tine cont de toate circumstantele cauzei, in special de:

a) abaterile grave de la practicile statornicite intre parti sau de la uzantele conforme ordinii publice sau bunelor moravuri;

b) nerespectarea principiului bunei-credinte si a principiilor de diligenta in executarea obligatiilor;

c) natura bunurilor sau serviciilor;

d) neprevederea motivelor obiective de derogare de la termenele de plata sau de la rata dobanzii, potrivit prezentei legi;

e) pozitia dominanta a cocontractantului in raport cu o intreprindere mica sau mijlocie.

ART. 14

Clauze calificate de lege ca abuzive

Sunt calificate ca abuzive, nefiind necesara verificarea existentei circumstantelor prevazute la art. 13 sau a altor circumstante specifice cauzei, clauzele contractuale care:

a) exclud posibilitatea aplicarii de dobanzi penalizatoare sau stabilesc dobanzi penalizatoare inferioare dobanzii legale penalizatoare;

b) fixeaza o obligatie de punere in intarziere pentru a opera curgerea dobanzilor;

c) prevad un termen mai mare de la care creanta produce dobanzi decat cel prevazut la art. 3 alin. (3) sau, dupa caz, la art. 6 si art. 7 alin. (1);

d) fixeaza, in contractele dintre profesionisti si autoritati contractante, un termen de plata mai mare decat cel prevazut la art. 7 alin. (1);

e) elimina posibilitatea platii de daune-interese suplimentare;

f) stabilesc un termen pentru emiterea/primirea facturii.

ART. 15

Sanctiuni

(1) Clauzele abuzive sunt lovite de nulitate absoluta.

(2) Raspunderea patrimoniala pentru prejudiciile cauzate de clauzele si practicile abuzive este atrasa potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare.

 

CAP. VI

Dispozitii procedurale

 

ART. 16

Ordonanta de plata

Daca debitorul intarzie in efectuarea platii, creditorul poate obtine un titlu executoriu prin procedura ordonantei de plata, prevazuta de dispozitiile art. 1.013-1.024 din cadrul titlului IX al Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 17

Tratament egal

Dispozitiile art. 1.013-1.024 din Legea nr. 134/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica, in aceleasi conditii, tuturor creditorilor stabiliti in Uniunea Europeana.

 

CAP. VII

Cadrul organizatoric al organizatiilor neguvernamentale ale profesionistilor

 

ART. 18

Rolul organizatiilor patronale

(1) Organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, si membrii acestora vegheaza la respectarea drepturilor conferite de prezenta lege.

(2) Autoritatile publice colaboreaza cu organizatiile patronale reprezentative pentru promovarea drepturilor conferite prin prezenta lege.

 

ART. 19

Drepturi

Organizatiile patronale reprezentative, potrivit legii, au urmatoarele drepturi:

a) de a fi consultate, cu ocazia elaborarii proiectelor de acte normative din domeniul achizitiilor publice si actelor normative ce au ca scop sau efect incurajarea disciplinei contractuale;

b) de a introduce actiuni in justitie pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale membrilor lor, in special actiuni in anularea clauzelor abuzive si in constatarea practicilor abuzive;

c) de a informa opinia publica, prin mass-media, cu privire la practicile si clauzele abuzive identificate;

d) de a elabora, singure sau in colaborare cu institutii publice, coduri de promovare a disciplinei contractuale, de dezvoltare a uzantei platii la termen;

e) de a organiza, singure sau in colaborare cu institutii publice, campanii de informare a mediului de afaceri asupra drepturilor si obligatiilor instituite de prezenta lege si cu privire la remediile judiciare pentru protectia drepturilor prevazute de prezenta lege.

 

CAP. VIII

Completarea unor acte normative incidente

 

ART. 20

Dupa alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

"(2^1) In raporturile dintre profesionisti si intre acestia si autoritatile contractante, dobanda legala penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta plus 8 puncte procentuale."

 

CAP. IX

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 21

Dispozitiile prezentei legi, cu exceptia prevederilor art. 15, nu sunt aplicabile obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi.

ART. 22

Termenul profesionist prevazut la art. 3 alin. (2^1) din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile aduse prin prezenta lege, va avea sensul prevazut la art. 2 pct. 2 din prezenta lege.

ART. 23

In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Justitiei informeaza Comisia Europeana cu privire la optiunea Romaniei de a face uz de dispozitiile art. 4 alin. (4) lit. b) din Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale.

ART. 24

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:

a) art. 1.017 alin. (2) pct. 1 si 2 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) orice alte dispozitii contrare.

 

*

 

Prezenta lege transpune Directiva 2011/7/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 februarie 2011 privind combaterea intarzierii in efectuarea platilor in tranzactiile comerciale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 48 din 23 februarie 2011.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALERIU-STEFAN ZGONEA

 

PRESEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

Bucuresti, 28 martie 2013.

Nr. 72.

 

 

 

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.