Telefon: +4.0722.556.897

CURTEA,

examinand obiectia de neconstitutionalitate, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecatorului-raportor, dispozitiile criticate, retine urmatoarele:

63. Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, 10, 15, 16 si 18 din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, sa solutioneze obiectia de neconstitutionalitate formulata de cei 70 de deputati.

64. Obiectul controlului de constitutionalitate il constituie Legea privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica. Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutie, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 19 noiembrie 2013.

65. In motivarea obiectiei de neconstitutionalitate autorii acesteia au formulat critici de neconstitutionalitate extrinseca si critici de neconstitutionalitate intrinseca.

 

Neconstitutionalitatea extrinseca

66. Se sustine incalcarea dispozitiilor art. 1 alin. (4) privind principiul separatiei si echilibrului puterilor, art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, art. 114 din Constitutie - Angajarea raspunderii Guvernului, astfel cum au fost interpretate acestea de Curtea Constitutionala. Din aceasta perspectiva, se sustine si incalcarea dispozitiilor art. 147 alin. (4) din Constitutie, referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curtii Constitutionale.

67. Textele constitutionale invocate au urmatorul cuprins:

- Art. 1 alin. (4): "(4) Statul se organizeaza potrivit principiului separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale";

- Art. 61 alin. (1): "Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii";

- Art. 114: "(1) Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.

(2) Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 113.

(3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, dupa caz, cu amendamente acceptate de Guvern, se considera adoptat, iar aplicarea programului sau a declaratiei de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.

(4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.";

- Art. 147 alin. (4): "Deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial al Romaniei. De la data publicarii, deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor".

 

Neconstitutionalitatea intrinseca

68. Se sustine incalcarea dispozitiilor Constitutiei cuprinse in: art. 1 alin. (1), (3) si (5) - Statul roman, art. 102 alin. (1) privind rolul Guvernului, art. 120-122 - Administratia publica locala, art. 123 - Prefectul si art. 136 - Proprietatea.

69. Textele constitutionale invocate au urmatorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1), (3) si (5): "(1) Romania este stat national, suveran si independent, unitar si indivizibil. [...]

(3) Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme, in spiritul traditiilor democratice ale poporului roman si idealurilor Revolutiei din decembrie 1989, si sunt garantate. [...]

(5) In Romania, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.";

- Art. 102 alin. (1): "Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice";

- Art. 120: "(1) Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiile descentralizarii, autonomiei locale si deconcentrarii serviciilor publice.

(2) In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere semnificativa se asigura folosirea limbii minoritatii nationale respective in scris si oral in relatiile cu autoritatile administratiei publice locale si cu serviciile publice deconcentrate, in conditiile prevazute de legea organica.";

- Art. 121: "(1) Autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in orase, sunt consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii.

(2) Consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase.

(3) Autoritatile prevazute la alineatul (1) se pot constitui si in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.";

- Art. 122: "(1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.

(2) Consiliul judetean este ales si functioneaza in conditiile legii.";

- Art. 123: "(1) Guvernul numeste un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.

(2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale.

(3) Atributiile prefectului se stabilesc prin lege organica.

(4) Intre prefecti, pe de o parte, consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte, nu exista raporturi de subordonare.

(5) Prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, in cazul in care considera actul ilegal. Actul atacat este suspendat de drept.";

- Art. 136: "(1) Proprietatea este publica sau privata.

(2) Proprietatea publica este garantata si ocrotita prin lege si apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.

(3) Bogatiile de interes public ale subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil, de interes national, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de legea organica, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.

(4) Bunurile proprietate publica sunt inalienabile. In conditiile legii organice, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate; de asemenea, ele pot fi date in folosinta gratuita institutiilor de utilitate publica.

(5) Proprietatea privata este inviolabila, in conditiile legii organice".

 

Prezentarea reglementarii ce formeaza obiectul controlului de constitutionalitate

70. Legea privind stabilirea unor masuri de descentralizare a unor competente exercitate de unele ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a unor masuri de reforma privind administratia publica este structurata in zece titluri, dupa cum urmeaza:

 

Titlul I - Modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si completarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica

- modifica art. 6 din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul ca "Trecerea de catre Guvern in administrarea si finantarea autoritatilor administratiei publice locale a unor cheltuieli publice, ca urmare a descentralizarii unor competente, precum si a altor cheltuieli publice noi se face prin lege, numai cu asigurarea resurselor financiare necesare realizarii acestora, fundamentate pe baza standardelor de cost ale serviciilor publice respective, iar pana la aprobarea acestora, fundamentate pe baza sumelor aprobate pentru anul anterior, prin cuprinderea integrala si distincta in anexa la legea bugetului de stat a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, necesare finantarii cheltuielilor publice transferate sau a noilor cheltuieli publice.";

- introduce alin. (3) la art. 9 din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit caruia "Trecerea unui bun din domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale in domeniul public al altei unitati administrativ-teritoriale de nivel diferit administrativ-teritorial, in cadrul aceluiasi judet, se face la cererea unitatii administrativ-teritoriale interesate, prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective".

 

Titlul II - Masuri de descentralizare in domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale

- instituie dispozitii privind organizarea si functionarea directiilor agricole judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;

- instituie derogari de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, text potrivit caruia "Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului";

- instituie derogari de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit carora "Constituie contraventii urmatoarele fapte: [...] i) intocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara";

- trimite, prin art. 6 (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale) si art. 7 (referitor la bunuri proprietate privata a statului care trec in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 1 a legii, intitulata Lista bunurilor proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care se transmit in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale ca urmare a procesului de descentralizare.

 

Titlul III - Masuri de descentralizare in domeniul culturii

- instituie dispozitii privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;

- instituie derogari de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- modifica si completeaza Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare (unele modificari sunt consecinta a dispozitiilor nou-introduse referitoare la organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti);

- modifica Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (modificari ce sunt consecinta a dispozitiilor nou-introduse referitoare la organizarea si functionarea directiilor judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti);

- trimite, prin art. 6 (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale) si art. 7 (referitor la bunuri proprietate privata a statului care trec in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 2 a legii, intitulata Lista bunurilor imobile proprietate publica a statului aferente Ministerului Culturii care se transfera autoritatilor administratiei publice locale ca urmare a procesului de descentralizare.

 

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.