Telefon: +4.0722.556.897

Titlul IV - Masuri de descentralizare in domeniul turismului

- modifica Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile ulterioare.

 

Titlul V - Masuri de descentralizare in domeniul invatamantului preuniversitar

- modifica Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- trimite, prin art. III (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 3 a legii, intitulata Lista bunurilor aferente care se reorganizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice locale care se transfera acestora, ca urmare a procesului de descentralizare. Palatele Copiilor, Cluburile elevilor si Cluburile sportive.

 

Titlul VI - Masuri de descentralizare in domeniul mediului si schimbarilor climatice

- modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie dispozitii privind directiile judetene pentru protectia mediului;

- instituie dispozitii referitoare la pescuit si acvacultura;

- modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- modifica si completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Marii Negre si controlul activitatilor desfasurate pe plaja, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 274/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- modifica Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- trimite, prin art. 4 din cap. II (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 4 a legii, in concordanta cu titlul acesteia;

- trimite, prin art. 6 din cap. III (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale) si art. 7 din acelasi capitol (referitor la bunuri proprietate privata a statului care trec in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 5 a legii, in concordanta cu titlurile acesteia;

- trimite, prin articolul unic din cap. VII (referitor la dreptul de administrare asupra plajelor), la anexa nr. 6 a legii, intitulata Bunuri proprietate publica a statului care fac obiectul descentralizarii.

 

Titlul VII - Masuri de descentralizare in domeniul sanatatii

- modifica si completeaza Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- trimite, prin art. 1 din cap. II (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale) si art. 2 din acelasi capitol (referitor la bunuri proprietate privata a statului care trec in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 7 a legii, in concordanta cu titlul acesteia.

 

Titlul VIII - Masuri de descentralizare in domeniul tineretului si sportului

- instituie dispozitii privind organizarea si functionarea directiilor judetene pentru sport si tineret, respectiv a municipiului Bucuresti;

- modifica si completeaza Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;

- instituie derogari de la prevederile art. 45 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- trimite, prin art. 1 din cap. III (referitor la bunuri proprietate publica a statului care trec in domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale) si art. 2 din acelasi capitol (referitor la bunuri proprietate privata a statului care trec in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale), la anexa nr. 8 a legii, intitulata Lista bunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice locale care se transfera acestora, ca urmare a procesului de descentralizare.

 

Titlul IX - Masuri de descentralizare in domeniul transporturilor

Instituie doar dispozitii privind Societatea Comerciala de Transport cu Metroul "Metrorex" - S.A., specificand, in primul alineat al art. 1 ca "In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Guvernul, prin hotarare, poate aproba, la cererea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, transferul cu titlu gratuit din proprietatea privata a statului in proprietatea privata a municipiului Bucuresti, a Pachetului de 8.071.035 actiuni nominative [...] ale Societatii Comerciale de Transport cu Metroul «Metrorex» S.A. Prin aceasta hotarare a Guvernului se stabileste [...]".

 

Titlul X - Dispozitii tranzitorii si finale

- instituie derogari de la noul continut normativ al art. 6 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare (art. I);

- stabileste termene de 15, 30 si, respectiv, 60 de zile de la data intrarii in vigoare a legii, in care ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale care au descentralizat/transferat atributii si competente sa procedeze la adoptarea urmatoarelor masuri:

a) initierea si aprobarea prin ordin al ministrului de resort, cu avizul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, a procedurii, calendarului si proiectului de model de protocol-cadru de predare-preluare a personalului si patrimoniului care fac obiectul descentralizarii, precum si evidente, documente, registre si baze de date (termen de 15 zile);

b) supunerea spre aprobare Guvernului a proiectelor de acte normative de modificare a legislatiei din domeniul de competenta al acestora, precum si a celor care reglementeaza organizarea si functionarea lor, in conformitate cu diminuarea numarului de personal, atributiilor si competentelor stabilite prin lege; emiterea de ordine-instructiuni, norme metodologice in vederea corelarii cu prevederile legii (termen de 30 zile);

c) incheierea de protocoale de predare-preluare a structurilor, personalului, mijloacelor fixe, precum si a bunurilor de natura obiectelor de inventar ce fac obiectul descentralizarii (termen de 60 de zile); (art. II, III si IV);

- pentru situatia proiectelor cu finantare externa rambursabila, contractate de Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, aflate in implementare sau in rambursare la data intrarii in vigoare a legii, se prevede ca "Ministerul Finantelor Publice impreuna cu ministerele de resort si agentiile de implementare convin cu finantatorii eventualele modificari care ar putea interveni asupra continutului acordurilor de imprumut, ca urmare a intrarii in vigoare a prezentei legi" (art. V);

- prevede reglementari cu caracter tranzitoriu referitoare la activitatea serviciilor deconcentrate, respectiv structurilor descentralizate: spatii, personal, conducere, numar de posturi, salarizare, finantare (art. V-XI);

- instituie regula potrivit careia "In cazul in care exista conflict cu prevederile din alte acte normative care reglementeaza domenii ce au facut deja obiectul descentralizarii, prevaleaza prevederile prezentei legi vizand competentele si atributiile descentralizate ale autoritatilor administratiei publice locale" (art. XII);

- stabileste ca "Trecerea bunurilor imobile care fac obiectul prezentei legi din proprietatea publica/privata a statului in proprietatea publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale se excepteaza de la inscrierea in cartea funciara.

De la data predarii-preluarii bunurilor imobile prevazute in anexele nr. 1-8 acestea sunt supuse regimului juridic al dreptului comun si se inscriu in cartea funciara cu scutirea de plata taxelor" (art. XIII).

71. Legea cuprinde un numar de 14 anexe, dupa cum urmeaza:

- Anexa nr. 1 - Lista bunurilor proprietate publica a statului, aflate in administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale care se transmit in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale ca urmare a procesului de descentralizare;

- Anexa nr. 2 - Lista bunurilor imobile proprietate publica a statului aferente Ministerului Culturii care se transfera autoritatilor administratiei publice locale ca urmare a procesului de descentralizare;

- Anexa nr. 3 - Lista bunurilor aferente care se reorganizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice locale care se transfera acestora, ca urmare a procesului de descentralizare, Palatele Copiilor, Cluburile elevilor si Cluburile sportive;

- Anexa nr. 4 - Lista bunurilor proprietate publica a statului aflate in administrarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, care se transmit in domeniul public al unor unitati administrativ-teritoriale ca urmare a procesului de descentralizare;

- Anexa nr. 5 - Bunuri proprietatea privata a statului care fac obiectul descentralizarii;

- Anexa nr. 6 - Bunuri proprietate publica a statului care fac obiectul legii descentralizarii;

- Anexa nr. 7 - A. Lista bunurilor imobile proprietate publica a statului aferente Ministerului Sanatatii care se transfera autoritatilor administratiei publice locale si, respectiv, B. Bunuri proprietate privata a statului care fac obiectul legii descentralizarii;

- Anexa nr. 8 - Lista bunurilor aferente serviciilor publice care se reorganizeaza in subordinea autoritatilor administratiei publice locale care se transfera acestora, ca urmare a procesului de descentralizare;

- Anexa nr. 9 - Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se trec de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale la judete, respectiv la Municipiul Bucuresti;

- Anexa nr. 10 - Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se trec de la Ministerul Culturii la judete, respectiv la Municipiul Bucuresti;

- Anexa nr. 11 - A. Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se transfera de la Ministerul Educatiei Nationale la judete;

B. Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se transfera de la Ministerul Educatiei Nationale la municipii, orase si comune;

- Anexa nr. 12 - Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se transfera de la Ministerul Sanatatii la judete, respectiv la municipiul Bucuresti;

- Anexa nr. 13 - Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se transfera de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice la judete, respectiv la municipiul Bucuresti;

- Anexa nr. 14 - Numarul de personal si sumele destinate finantarii cheltuielilor de personal si cheltuielilor cu bunurile si serviciile structurilor care se transfera de la Ministerul Tineretului si Sportului la judete, respectiv la municipiul Bucuresti.

 

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.