Telefon: +4.0722.556.897

ORDIN nr. 791 din 24 martie 2020
privind acordarea certificatelor de situatii de urgenta operatorilor economici a caror activitate  este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2
EMITENT:     MINISTERUL ECONOMIEI, ENERGIEI SI MEDIULUI DE AFACERI
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 25 martie 2020
Data intrarii in vigoare : 25 martie 2020


Forma actualizata valabila la data de : 2 aprilie 2020
Prezenta forma actualizata este valabila de la 2 aprilie 2020 pana la 8 aprilie 2020

----------
    *) Nota CTCE:
    Forma consolidata a ORDINULUI nr. 791 din 24 martie 2020, publicat in Monitorul Oficial nr. 248 din 25 martie 2020, la data de 2 aprilie 2020 este realizata prin includerea modificarilor si completarilor aduse de: ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020.
    Continutul acestui act apartine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamt si nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informarii utilizatorilor.
----------
    Avand in vedere:
    -  declararea pandemiei SARS-CoV-2 de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii;
    -  hotararile Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta;
    -  recomandarile Ministerului Muncii si Protectiei Sociale emise in scopul prevenirii raspandirii infectarii cu SARS-CoV-2;
    -  Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei;
    -  Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, cu completarile ulterioare;
    -  Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19;
    -  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    -  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare,    in temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,
    ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri emite urmatorul ordin:
    ART. 1
    (1)  Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri acorda, la cerere, solicitantilor, operatori economici, a caror activitate este afectata in contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificate de situatie de urgenta (CSU).
    (2)  Solicitant - operator economic, in intelesul prezentului ordin, este persoana indrituita legal, in intelesul atribuit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale, in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, si Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare ori alte acte normative ce reglementeaza masuri acordate in contextul starii de urgenta.

    ART. 2
    Certificatele de situatie de urgenta sunt emise in doua forme:
    a) TIP 1 (ALBASTRU) - eliberat in forma prezentata in anexa nr. 1*^), pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emise in forma prezentata in anexa nr. 3, din care rezulta intreruperea totala sau partiala a activitatii, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, in perioada starii de urgenta decretate;
 (la 02-04-2020 Litera a) din Articolul 2  a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020)

    b) TIP 2 (GALBEN) - eliberat in forma prezentata in anexa nr. 2*^), pentru solicitantii care cer acordarea acestuia in baza declaratiei pe propria raspundere emise in forma prezentata in anexa nr. 3, din care rezulta inregistrarea unei diminuari a veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.
 (la 02-04-2020 Litera b) din Articolul 2  a fost modificata de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020)


    *) Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse in facsimil.

    ART. 3
    Certificatele emise la art. 2 se utilizeaza in relatiile cu institutiile publice pentru obtinerea de facilitati/masuri de sprijin ori in relatiile comerciale, in conditiile legii.

    ART. 4
    Un solicitant poate cere eliberarea unui singur tip de certificat de urgenta.

    ART. 5
    Cererea pentru eliberarea CSU se depune de solicitant, exclusiv electronic, prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro/, iar eliberarea certificatelor se va face automat, electronic, dupa validarea de catre sistem a solicitarii.

    ART. 6
    (1)  In vederea obtinerii certificatului de urgenta TIP 1 (ALBASTRU)/TIP 2 (GALBEN), solicitantul incarca in platforma urmatoarele informatii si documente:
    a) datele de identificare;
    b) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atesta ca toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerintelor instituite in cuprinsul art. 2 cu referire la inchiderea totala sau partiala a activitatii ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta sau la diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020. In situatia in care reprezentantul legal nu detine semnatura electronica, acesta poate semna olograf, urmand ca toate documentele incarcate in platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declaratia pe propria raspundere) sa fie semnate electronic de catre imputernicitul desemnat in acest sens.
 (la 02-04-2020 Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6  a fost modificata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020)


    (2)  Solicitantii care nu sunt inregistrati la oficiul registrului comertului furnizeaza informatiile si documentele indicate la alin. (1) si documente privind autorizarea activitatii.

    ART. 7
    Modelul declaratiei pe propria raspundere se posteaza de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri pe platforma http://prevenire.gov.ro.

    ART. 8
    Documentele prevazute la art. 6 se incarca obligatoriu in platforma http://prevenire.gov.ro, sub semnatura electronica a reprezentantului legal al operatorului economic sau a unui imputernicit al acestuia, detinator de semnatura electronica.

    ART. 9
    Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri elibereaza CSU doar pe perioada existentei starii de urgenta in Romania.

    ART. 10
    CSU sunt valabile fara semnatura si stampila, iar verificarea acestora se poate efectua pe platforma http://prevenire.gov.ro/, dupa serie si numar.

    ART. 11
    (1)  In cadrul actiunilor de inspectie si control desfasurate de catre organele abilitate, acestea verifica inclusiv documentele care au stat la baza emiterii declaratiei pe propria raspundere de catre solicitanti.
    (2)  In ipoteza identificarii vreunor suspiciuni rezonabile privind obtinerea CSU cu nerespectarea dispozitiilor legale incidente ori prin neatestarea situatiei reale de drept si/sau de fapt a solicitantului, se sesizeaza organele abilitate in vederea stabilirii masurilor, potrivit competentelor.

    ART. 12
    In termen de 5 zile de la aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentului ordin, Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri va asigura adaptarea si functionarea platformei electronice http://prevenire.gov.ro/, in scopul ducerii la indeplinire a prezentului ordin.

    ART. 13
    Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.                    Ministrul economiei, energiei si mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucuresti, 24 martie 2020.
    Nr. 791.

    ANEXA 1


*T*
   

*ST*

 (a se vedea imaginea asociata)

 (la 02-04-2020 Anexa nr. 1  a fost modificata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020)

    ANEXA 2


*T*
   

*ST*

 (a se vedea imaginea asociata)

 (la 02-04-2020 Anexa nr. 2  a fost modificata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020)

    ANEXA 3


*T*
   

*ST*

    DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, .........................., cetatean ........., nascut/nascuta la data de ................... in ....................., cu domiciliul in ..............................................., legitimat/legitimata cu ......... seria .......... nr. .........., eliberat/eliberata de .................... la data de ....................., CNP ................................, adresa e-mail ................................, in calitate de reprezentant legal al .............................., cu sediul social in ..........................., avand CUI/CIF .............................., declar pe propria raspundere urmatoarele:

    1. Toate datele si informatiile furnizate in vederea obtinerii certificatului de situatie de urgenta (CSU) sunt complete, reale si corecte in fiecare detaliu prezentat.
    2. Toate informatiile si documentele care stau la baza cererii pentru obtinerea certificatului sunt conforme cu realitatea si respecta legislatia in vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform conditiilor impuse de actele normative incidente.
    3. Imi dau acordul privind accesarea si prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri si de alte institutii publice care vor oferi facilitati sau masuri de sprijin si in baza acestui CSU.
    4. Adresa de corespondenta electronica indicata in cadrul solicitarii CSU este veridica, functionala, verificata de catre subsemnatul si accept ca toate informatiile si documentele furnizate de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin intermediul acesteia, sa fie considerate ca fiind corespondenta transmisa oficial si receptionata.
    5. Optez prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro pentru urmatorul tip de certificat:

    [] TIP 1 (ALBASTRU) - pentru intreruperea activitatii total sau partial, ca urmare a deciziilor emise de autoritatile publice competente, potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate;
    [] TIP 2 (GALBEN) - pentru inregistrarea unei diminuari a veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020.

    6. Toate informatiile si documentele necesare obtinerii CSU vor fi completate, respectiv incarcate sub semnatura electronica, de catre:

    [] subsemnatul, in calitate de reprezentant legal al ....................................................;
    [] domnul/doamna ..............................., nascut/nascuta la data de ................... in .........................., cu domiciliul in .............................., legitimat/legitimata cu .......... seria ........ nr. ...................................., eliberat/eliberata de .............................. la data de ................., CNP ....................................., in calitate de imputernicit.


    Inteleg ca, in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea, sunt pasibil de incalcarea prevederilor legale si suportarea consecintelor.
    Totodata, declar ca am luat cunostinta de prevederile art. 326  Falsul in declaratii" din Codul penal, referitor la:  (1) Declararea necorespunzatoare a adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175 sau unei unitati in care aceasta isi desfasoara activitatea in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda."
    Data
    ..................................
    Semnatura solicitantului
    ..................................
    ATENTIE!
    Toate campurile se completeaza obligatoriu.

 (la 02-04-2020 Anexa nr. 3  a fost modificata de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 822 din 1 aprilie 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 02 aprilie 2020)
    ----NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.